sulhi dölek


  ·   Sulhi Dölek (1948 - 2005)
  ·   Sulhi Dölek kim?
  ·   Romanlarý
  ·   Öykü Kitaplarý
  ·   Roman, Öykü ve Gülmece Anlayýþý
  ·   Deðerlendirme ve Söyleþiler
  ·   Çocuk Kitaplarý
  ·   Kirpi Kabare
  ·   Arþiv
  ·   English
ROMANLARý

TESLÝM OL KÜÇÜK

Sulhi Dölek'in, ilk basýmý 1988 yýlýnda Remzi Kitabevi'nce yapýlan romaný. Þimdi Varlýk Yayýnlarý'nda.

'Teslim Ol Küçük', fotoðraf sanatçýsý olmayý düþleyen ve toplumla uyuþamayan bir gencin, düzene teslim olmamak için verdiði savaþýmý ironik bir dille anlatýr.

'Teslim Ol Küçük' için ne dediler?

"Tek deðerin para olduðu bir toplumda, sanatýn gücüyle hem kendini var etmeye çalýþan hem de toplumu deðiþtirmeyi amaçlayan bir insanýn umutsuz çabasýný gözlüyoruz. (?) Usta bir fotoðraf sanatçýsý olmak isteyen Ali, sonunda düðün fotoðraflarý çekerek hayatýný kazanmaya çalýþýr. Burada yazarýn ince alayýný sezmemek olanaksýz. Ama Ali için durum çok ciddidir. (?) Gerçek sanatý, topluma inançlý yetenekleri deðerlendiren bir derginin ve yöneticilerinin baþýna gelenler hepsinden daha acý bir eleþtiriyi taþýr. Ali, dernek çalýþmalarýndan tanýdýðý bir arkadaþýnýn yoluyla fotoðraflarýný bu dergiye götürür. Fotoðraflar çok beðenilir, zarf açýlýnca kapýþýlýr. Ama yayýnlayamayacaklarýný söylerler. Nedeni, parasýzlýktan hem dergi batmýþ hem de yöneticisi tutuklanmýþtýr." - Adnan Özyalçýner

"Teslim Ol Küçük bir mizah romaný deðil. Yer yer acý bir alay egemen olsa bile, bu, romanýn tümüne sinmiyor. Dölek, dengeyi günümüz ustalarýna yaraþýr oranda saðlýyor. Üstelik, kendi roman geçmiþini de aþarak." - Tarýk Dursun K.

"Tarihsel bir kesit çerçevesinde, yok olan eski ile yerine hiçbir þey konulamayan, geleceðin karanlýkta kaldýðý yeniyi anlatmayý amaçlýyor yazar. Savrulan bir toplum, tükenen deðerler, yarýnsýz insanlar, anlamý çözüme kavuþmamýþ bir yaþam? Ayrýntýlar inandýrýcý. Dil ustalýðý kendisini duyumsatýyor." - Necati Güngör

"Kurgusu, anlatýmý, yoðunluðu, hakikatýn romanlaþtýrýlmasý? Hepsi güzel." - Cengiz Gündoðdu

"Yakýcý, acýtan bir mizah? Psikolojik çözümlemeler, yazarýn daha önceki romanlarý 'Kiracý' ve 'Korugan'dan çok daha geniþ boyutta yer alýyor. Dölek, kiþilerin iç dünyalarýný yansýtýrken, onlarý toplumdan soyutlamýyor." - Enver Ercan

'Teslim Ol Küçük'ten bir alýntý:

"Kavga çýkmasa da ortalýk iyice elektriklendi, keyifsiz yüzler büsbütün gerildi; koþuþan çocuklar azarlanmaya, hýrkalar iskemlelerin arkasýndan alýnmaya, baþörtüler sýkýlanmaya baþlandý. Bunun anlamýný iyi bilirim. Ýkinci turu çabuk bitirip dükkâna koþtum. Islak resimlerle dönüp geldiðimde, çaðrýlýlarýn yarýsý gitmiþti bile. Sonradan, heres daðýlmadan önce çekebildiðim küme resimleri sayesinde masraflarý zar zor çýkardýk. O fotoðrafý da, býrakýn satmayý, göstermeye bile korktum tabii: Damat, eli iri göðüslü kýzýn avucunda, gözleri sýska gelinde; ara yerde þaþkýn ve kararsýz kalakalmýþ? Sanki hepimizin fotoðrafý! Sizin neyle ne arasýnda bölündüðünüzü bilemem ama, benim için bu sorunun yanýtý açýk. Hem bana hayatý öðretecek sonu belirsiz serüvenlere atýlmak için kývranýyorum, hem de saðduyuya nikahlanmýþým. Bir yaným Tuncay'a uyup kuyumcu soymayý düþlüyor, bir yaným klasik romanlar okumanýn heyecanýyla yetiniyor. Ateþe dokunmak ve yanmamak mümkün olsaydý?
Kalabalýk içinde büyür tedirginliðim. Sýðlýklar, çiðlikler, boþ konuþmalar daha çok batar o zaman. Belki düðünleri deðil, insanlarý itici buluyorum bazen; sorun bu belki? Hayýr, yanlýþ yöne sürükleniyoruz. Issýz bir adada tek baþýma mutlu olamazdým. Çevremde insanlar bulunmasýn demedim! Ýnsanlar heyecanlandýrýyor beni ve ürkütüyor. Zaten bütün yapmak istediklerim, çektiðim ve çekeceðim en güzel fotoðraflar, hepsi, insansýz bir dünyada anlamsýz kalýr? Böyle sormayýn iþte, "Ýnsanlarý seviyorum," demem, diyemem. Onlar için çok þey yapabilirim ama? Sevilecek özelliklerinin yaný sýra budalalýklarý, bencillikleri, gülünçlükleri, zorbalýklarý da var. Bunlar da beni ister istemez kýzmaya, savunmaya, gülmeye ve baþkaldýrmaya itiyor? Hayýr, hayýr, hayýr! Onlarý olduklarý gibi kabullenmeyi hiç düþünmedim! Fotoðraflarýmý ayna gibi yüzlerine tutmak, suratlarýna çarpmak ve ne olduklarýný kendilerine göstermek isterdim."

(Varlýk Yayýnlarý, 1995, s. 60-61)    diğerleri:

·  Korugan
·  Geç Baþlayan Yargýlama
·  Kiracý
·  Truva Katýrý
·  Kirpi
·  Küçük Günahlar Sokaðý