sulhi dölek


  ·   Sulhi Dölek (1948 - 2005)
  ·   Sulhi Dölek kim?
  ·   Romanlarý
  ·   Öykü Kitaplarý
  ·   Roman, Öykü ve Gülmece Anlayýþý
  ·   Deðerlendirme ve Söyleþiler
  ·   Çocuk Kitaplarý
  ·   Kirpi Kabare
  ·   Arþiv
  ·   English
DEðERLENDİRME VE SÖYLEþİLER

Aþaðýda, Sulhi Dölek hakkýnda basýnda çýkmýþ eleþtiri ve tanýtým yazýlarý için kýsa bir kaynakça verilmektedir:

 

?Korugan- Çocuksu Bir Duyarlýlýðýn Romaný?, Selim ÝLERÝ, Politika, 15 Eylül 1975

?Bir Yazar Bir Kitap?, Afet ILGAZ, Ekinde ve Yazýnda Sesimiz, Mart 1981

 

?Geç Baþlayan Yargýlama?, Celal ÖZCAN, Yazko Edebiyat, Aðustos 1981

 

?Geç Baþlayan Yargýlama?, Raþit Kerim, Edebiyat?81, 1 Eylül 1981

 

?Çaðýn þaþkýn tanýðýyým...?, Söyleþi: Atilla ÖZKIRIMLI, Cumhuriyet, 8 Nisan 1983

 

?Sulhi Dölek?, Söyleþi: Atilla ÖZKIRIMLI, Milliyet Sanat Dergisi,15 Nisan 1983

 

?Ýki ödülü birden...? Söyleþi: Hayati ASILYAZICI, Somut, 29 Nisan 1983

 

?Sulhi Dölek anlatýyor? Söyleþi: Korkut EMRE, Gösteri, Mayýs 1983

 

?Vidalar?, Erhan TIÐLI, Somut, 23 Eylül 1983

 

?Acýyla mizah iç içe yaþar/Son romaný ?Teslim Ol Küçük? üzerine Sulhi Dölek ile söyleþi? ? Enver ERCAN,

Güneþ, 23 Mart 1988

 

?Dölek kendi romanýný aþtý? ? Tarýk Dursun K., Güneþ, 23 Mart 1988

 

?Sulhi Dölek ile ?Teslim Ol Küçük? dolayýsýyla? ? Cengiz Gündoðdu, Varlýk, Eylül 1988

 

?Sulhi Dölek, ?Teslim Ol Küçük?te bir dönemi anlatýyor/Savrulan bir gençlik?- Necati GÜNGÖR, Cumhuriyet, 2 Þubat 1989

 

?Balýðýn Þarkýsý?, Necati TOSUNER, Varlýk, Temmuz 1990

 

?Sulhi Dölek: ?Her þey yasak?tan ?her þey parayla? noktasýna...? Söyleþi, Varlýk, Temmuz 1990

 

?Bir bürokratýn çað atlayan itiraflarý: Truva Katýrý / Devlet diye diye??, Sennur SEZER, Cumhuriyet Dergi, 8 Þubat 1992

 

?Sulhi Dölek: ?Toplumun bir kesimi sürekli sünnet düðününde gibi!?? Söyleþi: Berat GÜNÇIKAN, Cumhuriyet Dergi, 3 Temmuz 1994

 

?Teslim Olmak ya da Olmamak? Adnan ÖZYALÇINER, Cumhuriyet Kitap, 21 Eylül 1995

 

??Mizah? yazarlýðýndan gülmece öykücülüðüne? Feridun ANDAÇ, Adam Öykü, Aðustos 1996

 

?Mizah edebiyattan farklý deðil? Söyleþi: Hikmet ALTINKAYNAK, Finansal Forum, 11 Ocak 1997

 

?Bir Sulhi Dölek Mizahý? Tarýk Dursun K., Yeni Yüzyýl, 10 Haziran 1997

 

?Bir ?Kirpi?nin gözünden...? Söyleþi: Enver ERCAN, Radikal, 24 Temmuz 1997

 

?Sulhi Dölek / Habis?in Serüvenleri? Söyleþi: Hande ÞARMAN, Varlýk kitap eki, Kasým 1997

 

?Korugan?dan Kirpi?ye Sulhi Dölek? Öner YAÐCI, Cumhuriyet Kitap, 14 Ocak 1999

 

?Keþif bekleyen bir dünya? Sennur SEZER, Cumhuriyet Kitap, 14 Ocak 1999

 

?Ýki kitabýyla Sulhi Dölek? Burhan GÜNEL, Cumhuriyet Kitap, 14 Ocak 1999

 

??Kirpi?nin Baþýna Gelenler? Eray CANBERK, Güldiken, Yaz 2001, Sayý 24

 

?Sulhi Dölek anlatýsýnýn gizi? Feridun Andaç, Satýr Arasý, Ekim/Kasým/Aralýk 2003

 

?Tornavida/Korugan ve Vidalar? Necati Tosuner, Virgül, Ocak 2004

 

?Hepimiz o aynanýn içindeyiz? Yelda Dönmez, Radikal Kitap, 21 Ocak 2005

 

?Aynalar? Behçet Çelik, Virgül, Ocak 2005

    diğerleri:

·  Hande Þarman'ýn Sulhi Dölek'le yaptýðý söyleþi
·  Bir Kirpi'nin Gözünden - Enver Ercan