sulhi dölek


  ·   Sulhi Dölek (1948 - 2005)
  ·   Sulhi Dölek kim?
  ·   Romanlarý
  ·   Öykü Kitaplarý
  ·   Roman, Öykü ve Gülmece Anlayýþý
  ·   Deðerlendirme ve Söyleþiler
  ·   Çocuk Kitaplarý
  ·   Kirpi Kabare
  ·   Arþiv
  ·   English
ARþİV

Alman radyosu Westdeutscher Rundfunk, "2000'e 1000 Gün Kala" programlar dizisi çerçevesinde, çeþitli ülkelerin yazarlarýndan kýsa radyofonik öyküler istedi. Öykülerin ortak yaný 2000 yýlýyla 3000 yýlý arasýnda bir zaman diliminde geçiyor olmalarýydý. Ülkemizden de Sulhi Dölek'in "Bozkýrda Bir Kaðýt Parçasý" adlý öyküsü, Yüksel Pazarkaya'nýn çevirisiyle ve "Ein Papierfetzen in der Steppe" baþlýðýyla, 22 Haziran 1997 günü yayýmlandý.

BOZKIRDA BÝR KAÐIT PARÇASI
Sulhi Dölek

Bozkýrda bir kâðýt parçasý, gündoðusundan esen hoyrat yelin önüne katýlmýþ gidiyordu. Yaðýþsýz günler ve geceler boyunca güneþte kavruldu, ayazda dondu, kumlarla birlikte savruldu. Kâh soyunun son örneklerinden olan bir taþ kýrlangýcýyla yarýþtý, kâh kuru bir çalýya takýlýp mola verdi. Yeraltý füze rampalarýnýn üstünden uçtu. Terk edilmiþ bir bölgedeki ölümcül ýþýnlarýn içinden pervasýzca geçti. Uydulardan ve yerüstü antenlerinden yayýlan görsel ve iþitsel iletiþim dalgalarýnýn arasýndan görülmeden, iþitilmeden süzüldü.

77. Bilgi Derleme, Ýþleme, Ayrýþtýrma ve Pazarlama Merkezi'nin kalýn beton duvarlarýný delen havalandýrma giriþlerinden birine emildiðinde, yolculuðu henüz bitmemiþti. Karanlýk kanallarda sürüklendi. Daha da örselendi, tirfillendi. Ýlerlemesi gitgide güçleþti.
En sonunda, bir hava süzgecine çarpýp bitkince durdu.
Süzgeç, Merkez'in yaþamsal koþullarýnýn denetimini yapan bilgisayarýn üstüne hava üfleyen borunun süzgeciydi.
Kâðýt parçasý hava akýmýný azalttý, bu yüzden bilgisayarýn ateþi yükseldi, kafasý karýþtý.
Çalýþma ve yaþam bölümlerinin ýsý ve nem oraný rasgele iniþ çýkýþlar göstermeye baþladý. Merkez'in insan sakinleri kâh soðuktan titreþiyor, kâh kan ter içinde kalýyordu.

Bu elveriþsiz ve þaþýrtýcý koþullar doðal olarak uzmanlar kadar aygýtlarýn da tam verimle çalýþmasýný engelliyor, arýzanýn kaynaðýnýn saptanmasýný geciktiriyordu. Baþlangýçta fark edilemese de, hýzlý çevresel deðiþiklikler, öteki bilgisayarlarý da etkilemeye baþlamýþtý.
Kâðýt parçasý bunlardan habersizdi.
Merkez'in üst düzey yöneticilerinden biri coþkulu bir sanal seviþmeye kendini kaptýrmýþken, ana eðlence bilgisayarý zývanadan çýktý. Yönetici aþýrý heyecandan üç kez öldü ve dirildi. Dördüncüsünde aygýtýn yaþama döndürme yazýlýmý da silindiðinden, sadece öldü.
Yemekhaneyi denetleyen bilgisayarýn ana yazýlýmý pusulayý þaþýrýnca üç gün yemek çýkmadý, dördüncü gün yedi kez kahvaltý verildi. Sonra da ne kadar süreceði bilinmeyen yeni bir perhize girildi.
Merkez'i birbirine katan arýzanýn nedeni ancak günler sonra, toplantý salonununun akvaryumundaki yapay balýklarýn birbirlerini parçalamaya çalýþtýklarý sýrada bulunabildi.
Bir onarým görevlisi süzgeci çýkarýp hava akýþýný engelleyen þeyi gördü. Süzgeç temizlenip yine yerine takýldý, bilgisayarlarýn çalýþmasý ve insanlarýn yaþam koþullarý normale döndü.
Kâðýt parçasý laboratuvara götürülüp incelemeye alýndý.
Merkezdeki bilim adamlarýnýn en yaþlýsý, bu nesneyi çocukluk günlerinden anýmsýyordu. Kâðýdýn çok eskiden iletiþim ve bilgi saklama amacýyla kullanýldýðýný, üstüne yazýlar yazýldýðýný gençlere de anlattý.
Ne var ki, bu kâðýt parçasýnýn onca zaman nerde saklandýðýný, nerden çýkýp geldiðini o da anlayamamýþtý.
Ýnceleme sýrasýnda bu son derece solmuþ ve yýpranmýþ kâðýt parçasýnýn üstünde bir yazýnýn izleri seçildi. Geliþmiþ tarayýcýlarla yapýlan uzun bir çalýþmanýn sonunda da, kaðýdýn üstündeki yazý ortaya çýkarýldý:
"Çevre dostu. Tümüyle geri kazanýlmýþ malzemeden üretilmiþtir."

    diğerleri:

·  Savaþ Barýþtýr!