sulhi dölek


  ·   Sulhi Dölek (1948 - 2005)
  ·   Sulhi Dölek kim?
  ·   Romanlarý
  ·   Öykü Kitaplarý
  ·   Roman, Öykü ve Gülmece Anlayýþý
  ·   Deðerlendirme ve Söyleþiler
  ·   Çocuk Kitaplarý
  ·   Kirpi Kabare
  ·   Arþiv
  ·   English
SULHİ DÖLEK KİM?

Sulhi Dölek

 

20 Eylül 1948?de Ýstanbul?da doðdu. Deniz Harp Okulunu ve daha sonra Michigan Üniversitesi?ni bitirdi. 1989 yýlýna kadar, gemi inþa yüksek mühendisi olarak Deniz Kuvvetleri?nde çeþitli görevlerde bulundu. Evli. Ýki kýz babasý.

 

Ýlk öykülerinden biri1969 Varlýk Yýllýðý?nda yayýmlandý. Ayný yýl, ?Dünya Dönmüyor Artýk? adlý tek perdelik bir oyunla Yusuf Ziya Ortaç Armaðaný?ný kazanarak Akbaba yazarlarý arasýna katýldý. Sonraki yýllarda öykü ve roman çalýþmalarýnýn yaný sýra, dönem dönem, Milliyet,  Cumhuriyet gibi gazetelerle Çivi, Nokta, Tempo ve Diyojen gibi haftalýk dergilerde, Varlýk?ta ve baþka sanat/edebiyat dergilerinde mizahi bakýþlý yazýlar yazdý. Çocuklar için de çok sayýda ürün verdi.1979 yýlýnda ?Yeþil Bayýr? adlý romanýyla Kültür Bakanlýðý Çocuk Romanlarý Yarýþmasý?nda birinci oldu.

 

Baþlýca Kitaplarý:

* Korugan (Roman, 1975, Milliyet Yayýnlarý Roman Yarýþmasý üçüncüsü) Son Basýmý: Dünya Kitaplarý

* Geç Baþlayan Yargýlama ( Roman, 1980 ) Varlýk Yayýnlarý

* Vidalar ( Öyküler, 1983 Sabahattin Ali Öykü Ödülü ) Son Basýmý: Dünya Kitaplarý

* Kiracý ( Roman, 1983 Madaralý Roman Ödülü ) Son Basýmý: Dünya Kitaplarý

* Teslim Ol Küçük ( Roman , 1988 ) Varlýk Yayýnlarý

* Truva Katýrý ( Roman , 1991 ) Varlýk Yayýnlarý

* Aynalar (Öyküler, 1994 Yunus Nadi Öykü Ödülü) Son Basýmý: Dünya Kitaplarý

* Kirpi (Roman, 1996 Ýþ Bankasý Edebiyat Büyük Ödülü) Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý

* Habis?in Serüvenleri (Öykü,1997) Varlýk Yayýnlarý

 

Bunlardan baþka, Ýçimizdeki Yasakçý adýyla kitaplaþan bir incelemesi, Üçüncü Kattaki At, Yeþil Bayýr, Arkadaþým Dede, Kestane Þekeri, Her Þeyi Bilen Çocuk, Küçük Çalgýcýlar, Kahkaha Tarlasý (tümü Bilgi Yayýnevi'nde) ve Hayvanlar Alfabesi (Kök Yayýncýlýk'ta) adlý çocuk kitaplarý, Kuþkucu adlý bir tiyatro oyunu, çok sayýda radyo ve televizyon oyunu var. Ambrose Bierce?in ?Fantastic Fables? adlý kitabýný ?Karanlýðýn Kahkahasý? adýyla dilimize kazandýrdý. Kiracý romaný, 1987 yýlýnda sinemaya uyarlandý. Süper Baba, Külyutmaz, Ýkinci Bahar, Unutma Beni, Yabancý Damat gibi televizyon dizilerinin yaný sýra, Truva Katýrý romanýndan televizyona uyarladýðý Koltuk Sevdasý adlý politik hiciv dizisinin de senaryosunu yazdý. Süper Baba?nýn senaryosuyla1997 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi?nin ?Zirvedekiler? ödülünü kazandý. 2000 yýlýnda ise Ýkinci Bahar?la bu kez Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðrencilerince yine televizyon senaryosu dalýnda yýlýn baþarýlý iletiþimcisi seçildi.

    diğerleri:

·  Sulhi Dölek kendini anlatýyor